IndexDe Vlaggenkaart - The Flagchart
INDEX  Search  Zoeken  News  Nieuws  Links  Flags of the Worldwww.flagchart.net
Gemeentevlag Vlaardingen -  Gerard van der VaartGemeentevlag Breda - Stefan LambregtsGemeentevlag Amsterdam - Jarig BakkerGemeentevlag Weert - Mark SensenGemeentevlag Renkum - Ralf HarteminkGemeentevlag Doetinchem - Jos PoelsGemeentevlag Eindhoven - Jan Melssen - Franc van DiestGemeentevlag Utrecht - Hans van Heijningen
Nederland: 1386 vlaggen van gemeenten, steden, dorpen, streken ... Nieuw  Koppelingen
The Netherlands: 1386 flags of municipalities, cities, villages, regions ... New  Links

Vlaggen van alle huidige 342 gemeenten op NAAM
Flags of all present-day 342 municipalities by NAME
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vlaggen van alle huidige 342 gemeenten per PROVINCIE
Flags of all present-day 342 municipalities by PROVINCE
Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg
Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
Oude vlaggen van huidige gemeenten (met dezelfde naam)
Old flags of present-day municipalities (with the same name)
Selectie / Selection:
ABCDEF GHIJKLM NOPQRS TUVWXYZ
Vlaggen van voormalige (opgeheven) gemeenten
Flags of former municipalities
Selectie / Selection:
ABC DEF GHIJ KLM NOP QRS TUV WXYZ
Vlaggen van dorpen, steden, deelgemeenten (geen gemeente zijnde)
Flags of villages, cities, submunicipalities (not being municipality)
Selectie / Selection:
ABCDEF GHIJKLM NOPQRS TUVWXYZ
Vlaggen van Nederlandse streken, regio's
Flags of Netherlands regions
Selectie / Selection
Vlaggen van Nederlandse waterschappen
Flags of Netherlands polder boards
Selectie / Selection
Gemeentelijke herindelingen per provincie
Vlaggen van nieuwe en opgeheven gemeenten
Redivisions of municipalities by province
Flags of new and former municipalities 
2024 Geen herindelingen / No redivisions
2023 Zuid-Holland
2022 Noord-Brabant Noord-Holland
2021 Groningen Noord-Brabant
2020 Geen herindelingen / No redivisions
2019 Fryslân Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland
2018 Fryslân Gelderland Groningen
2017 Noord-Brabant
2016 Noord-Holland
2015 Gelderland Noord-Brabant Noord-Holland Zuid-Holland
2014 Fryslân Zuid-Holland
2013 Noord-Holland Zuid-Holland
2012 Noord-Holland
2011: Fryslân Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland
2010: Groningen Limburg Zuid-Holland
2009: Noord-Holland Zuid-Holland
2008: Geen herindelingen / No redivisions
2007: Limburg Noord-Holland Zuid-Holland
2006: Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland
2005: Gelderland Overijssel
2004: Noord-Brabant Zuid-Holland
2003: Limburg Noord-Brabant Zeeland Zuid-Holland
2002: Gelderland Noord-Holland Zuid-Holland
2001: Gelderland Limburg Noord-Holland Overijssel Utrecht
2000: Gelderland
1999: Gelderland Limburg Overijssel
1998: Drenthe Limburg Noord-Brabant
1997: Noord-Brabant Zeeland
1996: Noord-Brabant Utrecht
1995: Zeeland
1994: Noord-Brabant
1993: Noord-Brabant
Wat is nieuw op deze bladzijden
What's new in these pages
Nieuw / New
Interessante Koppelingen
Interesting Links
Koppelingen / Links
Bronnen ...
Deze pagina's over Nederlandse overheidsvlaggen werden gemaakt, en worden onderhouden, bij wijze van hobby, door: Gerard van der Vaart en Stefan Lambregts. Samen maakten zij meer dan 900 tekeningen van vlaggen.
Bovendien werden ruim 400 afbeeldingen ontleend aan oorspronkelijke Shipmate vlaggenfabriek tekeningen.
Ook werden (met toestemming) tekeningen opgenomen, gemaakt door Jarig Bakker, Mello Luchtenberg en Mark Sensen.
Voor niet-commercieel gebruik kunt u afbeeldingen van vlaggen op deze pagina's gebruiken voor publicatie op internet met een link naar deze site.
Voornaamste bronnen:
* Shipmate productiegegevens / afbeeldingen
* Shipmate enquêtes in 1962 en 1995 over Nederlandse gemeentevlaggen
* Overige informatie verschaft door Nederlandse gemeenten
* Vlaggentijdschrift Vexilla Nostra (Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde)
* Tijdschrift Vlaggen  (door Anton Jansen)
* Tijdschrift Vlaggen-Info  (Vlaggen Documentatie Centrum Nederland)
* Tijdschrift Van Schild en Vaan (Noordbrabantse Comm. v. Wapen- en Vlaggenkunde)
* VDCN, Vlaggen en wapens Koninkrijk der Nederlanden, Amsterdam 2001 (boek of cdrom)
* Kl.Sierksma, Nederlands Vlaggenboek, Utrecht/Antwerpen 1962
* J.H.Keuzenkamp (inleiding), Gemeentewapens in Nederland, Den Haag (ca.1989)
* VNG, Gids Gemeentebesturen 2004, Den Haag 2004
* BeNeVex De Nederlandstalige verzendlijst over vlaggen
* Overige informatie verschaft door Jarig Bakker, Hans van Heijningen en Mark Sensen
* Aanvullingen en verbeteringen door onze bezoekers
Weet ook u aanvullingen of verbeteringen? Alvast dank, schrijf contact


Sources ...
These pages about Netherlands government flags were made, and are maintained, as a hobby, by Gerard van der Vaart and Stefan Lambregts. Together they made over 900 drawings of flags.
Moreover, over 400 images were derived from original Shipmate flag factory drawings.
Also, with permission, images made by Jarig Bakker, Mello Luchtenberg and Mark Sensen were included.
For non-commercial use, you may publish images of flags from these pages on internet with a link to this site.
Main sources:
* Shipmate production database / images
* Shipmate 1962 and 1995 surveys about Netherlands municipal flags
* Other information provided by municipalities in the Netherlands
* Periodical Vlaggentijdschrift Vexilla Nostra (Netherlands Vexillological Society)
* Periodical Vlaggen  (by Anton Jansen)
* Periodical Vlaggen-Info  (Flag Documentation Centre Netherlands)
* Periodical Van Schild en Vaan (Noord-Brabantic Committee of Heraldry and Vexillology)
* VDCN, Vlaggen en wapens Koninkrijk der Nederlanden, Amsterdam 2001 (book or cdrom)
* Kl.Sierksma, Nederlands Vlaggenboek, Utrecht/Antwerp 1962
* J.H.Keuzenkamp (introduction), Gemeentewapens in Nederland, Den Haag (ca.1989)
* VNG, Gids Gemeentebesturen 2004, Den Haag 2004
* BeNeVex Flag Mailinglist in Dutch language
* Other information provided by Jarig Bakker, Hans van Heijningen and Mark Sensen
* Contributions by our visitors, please write to contact


BACK  TOP  INDEX  Contact  Search  Zoeken  News  Nieuws  Flags of the World  Vlaggen van de Wereld

© 1996-2024  the flagchart de vlaggenkaart

 
FaberExposize
Amsterdam
Nederland / The Netherlands
Flags of the World - Vlaggen van de Wereld Flagchart.net is proud to host an
Official Mirror of the largest website about flags:
Flags of the World (FOTW)
Mirror updated monthly

vlaggen spandoeken banieren parasols vlaggenmasten

flags banners specials parasols flagpoles
Flags of the World (FOTW), founded in 1994, is the Internet's largest site devoted to vexillology (the study of flags).
Here you can read more than 83000 pages about flags and view more than 189000 images of flags.